Menu

JOM اجتماعی

مراحل عمليات جوشكاري :

1 - دوسر قطعات هادي را با كمك برس سيمي از اكسيد هاي سطحي ، روغن و گرد و خاك پاك نمائيد . قالب گرافيتي از پيش انتخاب شده را پيش گرم كنيد تا عاري از رطوبت شود .

2 - موقعيت قطعات هادي را در داخل قالب گرافيتي تنظيم نمائيد . هاديها بايد عاري از تنش باشند .

3 - گيره نگهدارنده را محكم كنيد .

4 - پولك ته پوش را در داخل محفظه انفجار قالب قرار دهيد تا راهگاه و محفظه تحتاني را كاملاً بپوشاند .

5 - پودر جوش را از داخل كپسول هاي پلاستيكي ، مستقيماً درون بوته انفجار قالب گرافيتي ، تخليه نمائيد . مراقب باشيد كپسول پودر جوش سرخالي نباشد و خرج انفجار كه معمولاً در ته كپسول قرار دارد با پودر جوش مخلوط نشده باشد و كاملاً در سطح پودر تخليه شود .دقت نمائيد حجم پودر مصرفي دقيقاً مطابق جداول انتخاب اقلام بكار گرفته شود و در غير اينصورت استفاده از حجم بيشتر باعث پر شدن راهگاه و استفاده از حجم كمتر باعث ايجاد اتصال ناقص و مختل خواهد شد .

6 - درپوش قالب گرافيتي را روي آن قرار داده و از صحت قرار گيري هادي ، قالب و گيره در محل هاي مورد نظر اطمينان حاصل نمائيد .

7 - با استفاده از فندك در نزديكي حفره در پوش ، ايجاد جرقه نمائيد . انفجار محدود حادث و فرآيند جوشكاري بوقوع خواهد پيوست . پس از چند ثانيه مي توانيد گيره را باز نموده و اتصال را خارج نمائيد .

8 - براي تميز كاري و آماده سازي قالب براي جوش بعدي از كاردك تميز كاري و فرچه مويي استفاده نمائيد .

 

زمين كردن تجهيزات

 فرايند جوشكاري ويژه اتصالات مدفون

 يكي از مسائل مهم كه رابطه مستقيمي با حفاظت تجهيزات برقي و جان انسانهايي كه بطور مستقيم از آنها استفاده ميكنند دارد ، موضوع ارتينگ يا زمين كردن است . حفظ تجهيزات و سرمايه در مقابل حوادثي شبيه به اتصال كوتاه ،صاعقه و اضافه ولتاژهاي لحظه اي ، طرح و اجراي سيستم زمين را ضروري نموده است .

 ايجاد يك سيستم زمين مناسب و هم پتانسيل اولين قدم در مسير تامين حفاظت است و حفظ كيفيت آن اگر مهمتر از قدم اول نباشد ، از آن كمتر نيست .

 

فرايند جوشكاري

 حاصل انفجار پودر جوش يك مخلوط مذاب همگن مس به همراه سرباره اكسيد آلومينيم خواهد بود و مذاب حاصل ، پولك ته پوش را ذوب كرده و در پيرامون هاديهاي داخل محفظه جوش ، جاري مي شود . حرارت فوق العاده و لحظه اي انفجار باعث ذوب ناگهاني و موضعي هاديها و ايجاد اتصال از نوع پيوند مولكولي آنها خواهد شد .

 جوشكاري انفجاري فرايندي است كه امكان اتصال دو هادي همجنس ( مس به مس ، آلومينيم به آلومينيم ) و يا غير همجنس ( مس به آلومينيم و آلومينيم به فولاد ) را در اندازه و شكل هاي مختلف فراهم مي نمايد . پيوند حاصل از جوش انفجاري، مولكولي بوده و در مقابل خوردگي بسيار مقاوم است و اثرات مخرب حاصل از جوش معمولي مانند تنش هاي محبوس يا تغيير شكل هادي يا تغيير ساختار ميكروسكوپي حاصل از ازدياد درجه حرارت در منطقه جوش را ندارد .

 

ويژگيهاي اتصال

  هدايت جريان الكتريكي محل اتصال از خود هادي بيشتر است .

به مرور زمان كيفيت اتصال تغيير نمي كند .

پيوند مولكولي دائمي مابين فلز جوش و هادي ها تشكيل پيل الكتريكي و آغاز فرايند خوردگي ممانعت مي كند .

بين هاديها پيوند مولكولي مداوم ايجاد ميشود كه هميشگي است و با گذشت زمان دچار خوردگي نمي شود .

در مقابل فشارهاي ناگهاني مقاوم است .

هزينه عملياتي كمي دارد .

به ابزار هاي مصرفي سبك و ارزاني نيازمند است .

سريع است .

مهارت چنداني نمي خواهد .

به انرژي حرارتي خارجي يا نيروي برق و باتري احتياج ندارد .

بررسي كيفي اتصال با چشم غير مسلح بسادگي قابل انجام است .

عموماً نقاط اتصال در يك مدار الكتريكي بخصوص سيستم گراند به عنوان نقاط ضعف از ديدگاه قطع اتصال يا خوردگي محصوب مي شوند . لذا كيفيت اين اتصالات درجه حفاظت را در تاسيسات كه زمين شده اند تعيين مي نمايد و به همين دليل استفاده از اين نوع جوشكاري ، فاكتور موثري در ارتقاء كيفيت سيستم زمين محسوب مي شوند .

 

ابزار و مواد مصرفي در عمليات جوشكاري

 پودر جوش :

 پودر جوش معمولاً مخلوطي از اكسيد مس و آلومينيم مي باشد كه در كپسولهاي پلاستيكي برحسب نوع و وزن بسته بندي مي شوند .

هر كپسول حاوي مقدار مشخصي پودر جوش و مقدار كافي چاشني انفجاري در ته كپسول مي باشد . كپسولها به همراه پولك هاي ته بند در يك قوطي پلاستيكي درب دار بسته بندي شده و در كارتن چيده مي شوند .

حمل و نقل اين مواد بدون نياز به مراقبت ويژه صورت مي پذيرد و قابليت انفجار ناگهاني خطرناك را در غياب جرقه ندارد . پنج نوع پودر جوش موجود ميباشد .

قالبهاي گرافيتي

 هنگام استفاده از اين قالبها آنچه باعث انجام دقيق عمليات اتصال مي شود استفاده از قالبهاي گرافيتي دقيق است . قالب گرافيتي وظيفه هدايت و تنظيم سرعت مذاب حاصل از واكنش انفجار و ايجاد شكل نهائي مورد نظر را بر روي مذاب و هاديها به عهده دارد .مواد اوليه قالب از گرافيت مقاوم به حرارتهاي بالا انتخاب مي شود . يك قالب در شرايط عادي قابليت تحمل شوك حرارتي حداقل 50 اتصال را دارد .

 براي شناسايي سريعتر قالبها هر يك از آنها با يك پلاك فلزي كه مشخصات فني كد قالب ، نوع و وزن پودر جوش مصرفي روي آن حك شده تجهيز شده اند .

قالبها در انواع دو راهه و سه راهه نمره پنجاه و هفتاد سيم به سيم و صفحه به سيم موجود مي باشند .

گيره دستي با مكانيزم قفل شونده و ساده اي براي نگهداري صحيح و محكم دو نيمه قالب در مقابل هم ساخته شده است . دو نوع از اين گيره ها قادرند در مجموعه بزرگي از قالبها مورد استفاده قرار بگيرند و براي قالب هاي مخصوص و كوچك گيره هاي خاصي ارائه خواهد شد .

. استفاده از گيره ها بعلت طراحي مناسب ، فوق العاده آسان مي باشد و مكانيزم ساده عملكرد ، عمري طولاني به آنها بخشيده است .

براي استفاده از قالبها در جوشكاري روي ستونهاي فلزي عمودي به راحتي ميتوان از گيره هاي خاصي استفاده كرد .

 فندك

 براي توليد جرقه مولد انفجار در بوته ذوب از يك فندك مخصوص تفنگي شكل استفاده مي كنند .

 

 

 

دستكش نسوز

 از اين دستكش براي نگهداري گيره و جلوگيري از سوختن دست در اثر حرارت ناشي از انفجار و نظافت قالب گرافيتي استفاده مي شود .

 

 خمير نسوز

 براي مسدود نمودن روزنه ها و شكافهاي بين سيم و قالب و جلوگيري از بيرون ريختن مواد مذاب ( خراب شدن جوش ) و همچنين در مواردي كه نمره سيم و الكترود هماهنگ نباشد مورد استفاده قرار مي گيرد .

 در زير نمونه اي از مجموعه تجهيزات جوشكاري اگزوترميك شامل قالب ها ، گيره هاي نگهدارنده ، پودر هاي جوش ، باروت ، خمير نسوز و وسايل نظافت را مشاهده مي كنيد .

 

نكات كاربردي :

  قبل از استفاده از قالب گرافيتي ، بخصوص در مناطق مرطوب يا فصول سرد ، آنرا كمي گرم كنيد تا مراحل انفجار بطور كامل انجام شود . رطوبت جذب شده در گرافيت ، باعث اشكال در انفجار مي شود .

براي نظافت قالب گرافيتي و پاك سازي مواد باقيمانده از انفجار بر روي محفظه داخلي آن ، هنگامي عمل كنيد كه قالب هنوز سرد نشده است .

 

نمونه مقدار

Go to top