Menu

JOM اجتماعی

این پارک پروژه ای طراحی شده توسط معمار کارامل می باشد و در لینز استرالیا قرار گرفته است. برنامۀ این پروژه، ساختمانی آموزشی بود. 16 تصویر از پارک فناوری لینز موجود می باشد.
پارک فناوری لینز
جزییات پروژه
نام پروژه: پارک فناوری لینز، ساختمان شمارۀ ۲
موقعیت: لینز استرالیا
برنامۀ طرح: ساختمان آموزشی
سال ساخت: اتمام در سال ۲۰۱۱
طراح پروژه: معمار کارامل


اختصاصی معماری نیوز: ارتباطات در درجۀ اول قرار دارد. بدین معنا که طرح رابطه ای با کمپ دانشگاه، ساختمان های مسکونی مجاور و محوطه های طبیعی برقرار کرده و یک سازگاری میان هریک از ساختمان های جدید و واحدهای ساختمانی قدیمی تر ایجاد می کند.


از قرار معلوم، این ساختمان به صورتی شاد و سرزنده هم در پلان و هم در مقطع با محیط پیرامونی خود و ساختمان های مسکونی از طریق اختلاف ارتفاع ها و انحناهایی ارتباط برقرار می کند و با این روش از یک ساختار ساختمانی سخت و غیرمنعطف جلوگیری می کند.


با پایین رفتن از طریق یک سرازیری و ایجاد محوطۀ ورودی در زیر سطح خیابان، مسیری ارتباطی در طبقۀ همکف به کمپ دانشگاهیِ موجود ایجاد کردند.

لنداسکیپ در میان، بالا و از طریق ساختار‌هایش به همراه بال‌های اداری شناورش به سطح زمین جریان می‌‌یابد و با ساختمان ترکیب می‌‌شود در حالی‌ که بیانی‌ جدید از کمپ را شکل می‌‌دهد.


آتریوم وسیع داخلی‌، تمام طبقات را به یکدیگر مرتبط ساخته و به نور اجازه می‌‌دهد تا این فضا را تماماً تا طبقات پایین تر روشن ساخته و از این طریق یک فضای علمی‌ سیال و انتقال دهنده را موجب شود.

دیوارها در نتیجۀ دهانه‌های بزرگ و ساختمان‌های پل مانند مورد نیاز یا تغییرشکل منتج از آن، به صورت اتفاقی قرار نگرفته اند؛ در عوض، بزرگترین آن‌ها به گونه‌ای قرار داده شده تا دقیقاً با نقاط دارای بیشترین تغییرشکل، تلاقی پیدا کند.


با این روش ظاهر ساختمان متنوع می‌‌شود در حالی‌ که نشانۀ بارز طراحی داخلی‌، شخصیت مرتفعش می‌‌باشد و خلق تعاملی می‌‌کند که توسط کاربرد لایه‌هایی‌ با ضخامت‌های متفاوت که در فواصل مختلف قرار دارند، ارتفاع گرفته است.

در نهایت، حتی عناصر مجزای نما، با یکدیگر ارتباط برقرار می‌‌کنند.نمونه مقدار

Go to top